K. S. ROW Rybnik

DLA DZIENNIKARZY

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich w sezonie 2020.

Przeczytaj, POBIERZ WNIOSEK i prześlij na media@row.rybnik.com.pl

I. Akredytacje stałe na sezon 2020

1. Proces akredytacyjny składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na przeanalizowania przez Klub nadesłanych wniosków, natomiast druga wyselekcjonowania redakcji i dziennikarzy/fotoreporterów, którym zostaną przyznane stałe akredytacje prasowe.

2. Akredytacja stała dotyczy wszystkich meczów PGE Ekstraligi i innych zawodów żużlowych organizowanych w sezonie 2020 na Stadionie MOSiR w Rybniku z wyłączeniem zawodów międzynarodowych wysokiej rangi.

3. Akredytacja stała jest bezpłatna w przypadku redakcji prasowych. W przypadku przedstawicieli rozgłośni radiowych realizujących transmisję ze spotkania, klub może ustalić opłatę za jej wydanie.

4. Akredytacje stałe przyznawane są raz w sezonie na podstawie nadesłanych wniosków zawierających następujące dokumenty:

a. wniosek akredytacyjny

b. oświadczenie fotoreportera dotyczące posiadania ubezpieczenia NNW (obowiązkowo). Prawdziwość oświadczenia zostanie sprawdzona podczas wydawania akredytacji.

c. do wniosku należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne. 

5. Wnioski należy wypełnić za pośrednictwem formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.row.rybnik.pl, w zakładce DLA DZIENNIKARZY znajdującej się w dolnej części strony.

6.Proces akredytacyjny rozpoczyna się 28 lutego 2020 roku.. Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków mija 6 marca 2020 r.

7. Wnioski zawierające nieprawidłowo wypełnione wymagane pola, nieopieczętowane lub wnioski przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Biuro Prasowe KS ROW Rybnik S. A. nie planuje poszerzenia listy akredytacji stałych w trakcie sezonu.

9. O akredytacje mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.

10. Akredytacje stałe otrzymują przedstawiciele mediów o ugruntowanej pozycji na rynku, spełniających następujące wymagania:

a. prasa

· tytuł musi posiadać NIP i REGON

· tytuł musi mieć nadany numer ISSN

· na łamach tytułu muszą być publikowane informacje związane ze sportem żużlowym

b. rozgłośnie radiowe

· redakcja musi posiadać koncesję

· redakcja musi posiadać NIP i REGON

· redakcja musi publikować informacje związane z sportem żużlowym

c. telewizje

· muszą posiadać licencję na nagrywanie spotkań PGE Ekstraligi w sezonie 2020

· redakcja musi posiadać koncesję

· redakcja musi posiadać NIP i REGON

· redakcja musi publikować informacje związane z sportem żużlowym

d. portale internetowe

· redakcja portalu musi posiadać NIP i REGON

· portal musi mieć nadany numer ISSN

· na łamach portalu muszą być publikowane informacje związane ze sportem żużlowym

11. Wszystkie wnioski zostaną przeanalizowane przez Klub, a każde zgłoszenie otrzyma do dnia 10 marca 2020r. informację o przyznaniu lub odmowie udzielenia akredytacji.

 

II. Akredytacje jednorazowe w sezonie 2020

1. Jedynym sposobem na otrzymanie akredytacji jednorazowej przez osoby nie posiadające "stałej akredytacji" na zawody organizowane przez ROW Rybnik S.A. w sezonie 2020 jest wypełnienie i przysłanie wypełnionego wniosku znajdującego się na stronie internetowej ROW Rybnik S.A. (adres www.row.rybnik.com.pl) w zakładce "DLA DZIENNIKARZY" w terminie 72 godzin przed zawodami.

2. Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Potwierdzenia przyznania akredytacji będą wysyłane przez pracownika Biura Prasowego ROW Rybnik S.A. najpóźniej 24 godziny przed zawodami.

4. Dziennikarze z miast drużyny przyjezdnej mają pierwszeństwo w przydziale akredytacji jednorazowych.

5. O akredytacje jednorazowe mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.

6. Fotoreporterzy starający się o akredytację jednorazową muszą dołączyć do wniosku oświadczenie dotyczące posiadania ubezpieczenia NNW (obowiązkowo).

7. Akredytacja jednorazowa jest bezpłatna w przypadku redakcji prasowych. W przypadku przedstawicieli rozgłośni radiowych realizujących transmisję ze spotkania, klub może ustalić opłatę za jej wydanie.

 

III. Ogólne zasady przyznawania akredytacji w sezonie 2020

1. Każda redakcja ma prawo akredytować dwóch przedstawicieli - dziennikarza i fotoreportera.

2. Ustala się liczbę akredytowanych dziennikarzy (razem z fotoreporterami) na zawody PGE Ekstraligi w Rybniku na 45 osób w tym:

a. akredytacje stałe 30 osób

b. akredytacje jednorazowe 15 osób

3. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mediów informujemy, że liczba akredytacji dla dziennikarzy i fotoreporterów jest ograniczona, co spowodowane jest względami infrastruktury na stadionie MOSiR w Rybniku. W pierwszej kolejności akredytacje otrzymają osoby posiadające kartę prasową FIM lub UEM, dlatego prosimy w pole "NAZWISKO" wpisać nr karty o ile taką Państwo posiadacie. Ponadto ustala się priorytety w przyznawaniu akredytacji:

I. Telewizja

II. Radio

III. Prasa

IV. Portale internetowe

4.Zasada pierwszeństwa oznacza, że wnioski akredytacyjne rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wymienioną w części IV regulaminu - punkt 4, aż do wyczerpania się limitu wolnych akredytacji jednorazowych.

 

V. Uwagi końcowe

1. Biuro Prasowe ROW Rybnik S.A. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia akredytacji bez podania przyczyny.

2. O akredytację prasową mogą ubiegać się tylko osoby pełnoletnie.

3. Tylko potwierdzona akredytacja upoważnia do otrzymania identyfikatora uprawniającego do wejścia na obiekt.

4. Akredytacje jednorazowe odbiera się każdorazowo w pomieszczeniu Biura Prasowego ROW Rybnik S.A. na 2 godziny przed zawodami po przedstawieniu aktualnej legitymacji dziennikarskiej. Biuro Prasowe zostanie zamknięte na 15 minut przed rozpoczęciem prezentacji drużyn uczestniczących w zawodach. Po tym terminie nie ma możliwości odbioru akredytacji.

5. Wstęp do parku maszyn tylko do 60 minut przed zawodami oraz po zakończeniu ostatniego biegu po decyzji sędziego głównego zawodów.

6. Wejście na stadion dla dziennikarzy i fotoreporterów odbywa się tylko i wyłącznie przez oznaczone wejście na Trybunie Krytej od strony ul. Gliwickiej.

7. Proces akredytacyjny na sezon 2020 będzie prowadził Szef Biura Prasowego Klubu Bartłomiej Głazowski. Mail: media@row.rybnik.com.pl.

8. Fotoreporterzy każdorazowo zobowiązani są do uczestnictwa w odprawie przedmeczowej, która odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem zawodów w biurze prasowym.

9. Fotoreporterzy posiadający akredytacje stałe na sezon 2020, zobowiązują się na życzenie klubu ROW Rybnik SA udostępnić zdjęcia wykonane podczas zawodów żużlowych organizowanych przez ten klub, wraz z prawami do ich ewentualnego wykorzystania.

10. Klub zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania trzeźwości wybranych przedstawicieli mediów akredytowanych na imprezy organizowane przez ROW Rybnik SA. Pozytywny wynik badania będzie skutkował natychmiastowym odebraniem akredytacji na sezon 2020, a także brakiem możliwości starania się się o akredytację na lata 2021 - 2022.

11. O akredytację (zarówno całoroczną jak i jednoroczną) nie mogą się ubiegać osoby objęte zakazem stadionowym.

12. Ze względu na trudne warunki infrastrukturalne klub nie gwarantuje przedstawicielom mediów miejsc parkingowych na stadionie MOSiR.

13. Dziennikarze ubiegający się o stałą akredytację prasową oraz jednorazową akredytację akceptują niniejszy Regulamin.

 

 

RODO w procesie akredytacyjnym


W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż w procesie akredytacyjnym na sezon 2019:

I. Administrator danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  K.S. ROW Rybnik S.A. z siedzibą   ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
II. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez K.S. ROW Rybnik S.A. obowiązków określonych przepisami prawa.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
III. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom  zewnętrznym, którym ADO powierzył dane do przetwarzania w drodze umowy powierzenia. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
IV. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane przez K.S. ROW Rybnik S.A. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217). Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

V. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VI. Prawo do cofnięcia zgody.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy,
do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 


KUP BILET ONLINE

Tabela PGE Ekstraliga
 • M
  P
  +/-
 • 1.
  Fogo Unia Leszno
  4
  8
  46
 • 2.
  Eltrox Włókniarz Częstochowa
  3
  6
  60
 • 3.
  RM Solar Falubaz Zielona Góra
  4
  5
  -5
 • 4.
  Motor Lublin
  4
  4
  8
 • 5.
  Betard Sparta Wrocław
  4
  3
  -12
 • 6.
  MRGARDEN GKM Grudziądz
  4
  2
  -2
 • 7.
  PGG ROW Rybnik
  4
  2
  -69
 • 8.
  Moje Bermudy Stal Gorzów
  3
  0
  -26
OSTATNIO DODANY FILM

Zobacz więcej filmów

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!

POGODA

Prognoza pogody
Rybnik
Pogoda - Rybnik

SONDA