K. S. ROW Rybnik

Bilety

Ceny karnetów na sezon 2018:

Amfiteatr ulgowy (emeryci, renciści, uczniowie i studenci do 25 roku życia) - 140 zł
Amfiteatr - 210 zł
Trybuna kryta - 350 

Karnety obowiązują na rundę zasadniczą Nice 1. Ligi żużlowej oraz mecze sparingowe i imprezy juniorskie organizowane przez KS ROW Rybnik.

Karnety można kupować w siedzibie klubu na stadionie przy ul. Gliwickiej 72 od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16.

UWAGA! Karnety nie są imienne, a numer PESEL który kupujacy musi podać przy zakupie jest tylko i wyłącznie zabezpieczeniem na wypadek organizacji przez klub imprezy podwyższonego ryzyka, kiedy to musi być prowadzona identyfikacja kibiców.

Ceny biletów wstępu na mecze ligowe w sezonie 2018:

Amfiteatr ulgowy (emeryci, renciści, uczniowie i studenci do 25 roku życia) - 20 zł
Amfiteatr - 30 zł
Trybuna kryta - 50 zł

Dzieci do 12 roku życia na amfiteatr wchodzą za darmo!

Co będzie się działo w sezonie 2018 w Rybniku? Sprawdź KALENDARZ IMPREZ

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY STADIONU MIEJSKIEGO W RYBNIKU DO ROZGRYWANIA WYŚCIGÓW MOTOCYKLOWYCH NA ŻUŻLU W SEZONIE 2018

 

§1

Zakres obowiązywania

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.03.2009 O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz. 504 ze zm.).

 2. Regulamin obowiązuje na obszarze stadionu MOSiR w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72 podczas imprez organizowanych przez Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna.

 3. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego regulaminu. Wejście na stadion oznacza ich bezwzględną akceptację.

 

§2

Przeznaczenie

 

 1. Stadion służy do przeprowadzania zawodów żużlowych na torze posiadającym wymagane zgody oraz licencję toru a także innych imprez organizowanych przez Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna.

 2. Stadion nie jest powszechnie dostępny.

 3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

 

§3

Wejściówki na stadion

 

 1. Przebywać na stadionie w czasie imprezy oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie aktualny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na obiekcie tj. karnet, zaproszenie, identyfikator lub inny dokument zatwierdzony przez organizatora imprezy.

 2. Organizator ma prawo zmian uprzednio ogłoszonych terminów rozegrania zawodów żużlowych i innych imprez bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator z tego tytułu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 3. Klub nie gwarantuje rozegrania zawodów w konkretnym dniu lub o określonej porze.

 4. W przypadku zmiany terminu meczu z przyczyn niezależnych od organizatora ważność biletów zostaje zmieniona na nowy termin. Należność z tytułu opłat wejściowych nie podlega zwrotowi.

 5. W przypadku całkowitego odwołania imprezy przysługuje prawo do zwrotu należności z tytułu opłat wejściowych. Zwrot należności nastąpi w biurze Klubu w ciągu 7 dni licząc od pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym podjęto decyzję o całkowitym odwołaniu zawodów.

 6. Podstawą do zwrotu należności za zakupione bilety jest okazanie biletu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą zakupu.

 7. Zmiana godziny rozpoczęcia meczu nie stanowi przyczyny zwrotu biletu.

 8. Zwrotowi nie podlegają zakupione programy zawodów.

 9. Bilet wstępu, dokument uprawniający do zniżki lub inny dokument uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym w czasie organizowania imprezy żużlowej należy okazywać na żądanie służb porządkowych, informacyjnych lub policji. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

 10. Widzowie muszą zajmować miejsca na widowni zgodnie z tym, jak zostały one oznaczone na bilecie lub innej uprawnionej karcie wstępu chyba że zostaną inaczej poinstruowani przez przedstawicieli organizatora lub policję

 11. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla publiczności. W czasie zawodów żużlowych widzowie nie mogą przebywać w strefie bezpieczeństwa tj. pomiędzy bandą okalająca tor, a bandą rozgraniczającą miejsca dla widzów oraz w parku maszyn zawodników.

 12. Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa użytkownik stadionu.

 

§4

Kontrola wejściowa

 

 1. Decyzję o wejściu na stadion podejmuje organizator, który ostatecznie rozstrzyga o możliwości wejścia lub konieczności opuszczenia stadionu. Organizator może upoważnić inne osoby, a w szczególności służby porządkowe o podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

 2. Każda osoba wchodząca na stadion w dniu zawodów zobowiązana jest przy wejściu bez wezwania okazać służbie porządkowej lub informacyjnej swój bilet wstępu, dokument uprawniający do zniżki lub dokument uprawniający do wstępu na zawody i na żądanie udostępnić go do sprawdzenia. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.

 3. Bilety wraz z paragonem oraz inne dokumenty upoważniające do przebywania na stadionie należy zachować do kontroli przez cały okres trwania imprezy aż do wyjścia ze stadionu.

 4. Bilet jest biletem jednorazowego wstępu. Po opuszczeniu stadionu nie ma możliwości powrotu na jego teren.

 5. Służba porządkowa i informacyjna uprawniona jest do:

  • kontroli biletów wstępu i dokumentów uprawniających do wstępu na obiekt oraz kontroli dokumentów uprawniających do zakupu biletów ulgowych

  • sprawdzania osób – również przy użyciu środków technicznych – celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu, innych środków odurzających albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych,

  • podejmowania czynności w celu ochrony mienia przed zniszczeniem oraz ochrony życia i zdrowia uczestników imprezy,

  • ujęcia osób zakłócających porządek publiczny lub naruszających obowiązujące przepisy prawa,

  • kontroli zawartości torebek i innych przedmiotów wnoszonych na teren obiektu,

  • odbierania przedmiotów niebezpiecznych i alkoholu wnoszonych na teren stadionu.

 

 1. Policja uprawniona jest do działań zgodnie z ustawą o Policji.

 2. Osoby, które nie posiadają aktualnego biletu wstępu, identyfikatora lub innego dokumentu wystawionego i podpisanego przez organizatora imprezy, osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa oraz nie stosujące się do zaleceń służb porządkowych nie będą wpuszczane na stadion.

 

§5

Zachowanie na stadionie

 

 1. Każdy kto przebywa na stadionie powinien tak się zachować, aby nie szkodzić ani nie zagrażać innym.

 2. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej i informacyjnej oraz do zaleceń spikera zawodów.

 3. Ze względów bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw widzowie są zobowiązani na żądanie policji albo służby porządkowej informacyjnej zajmować miejsca inne niż wskazane na biletach wstępu również w innych sektorach.

 4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stadionie.

 

§6

Zakazy

 

 1. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:

  1. broni wszelkiego rodzaju,

  2. przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

  3. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

  4. butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z kruchego pękającego lub twardego materiału,

  5. przedmiotów o dużej objętości jak drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki,

  6. fajerwerków lub kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,

  7. drzewców do flag i transparentów,

  8. instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,

  9. napojów alkoholowych,

  10. zwierząt.

 2. Ponadto zakazuje się:

 3. sprzedaży i spożywania innego alkoholu niż dozwolonego prawem oraz poza miejscami wskazanymi przez organizatora. Miejscem sprzedaży i konsumpcji alkoholu dozwolonego prawem jest cały teren objęty imprezą masową zaznaczony na planach graficznych,

 4. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia toru, urządzenia oświetleniowe, reklamy, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,

 5. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. tor, płyta boiska, park maszyn, pas bezpieczeństwa, pomieszczenia wewnętrzne, stanowiska sędziego, spikera, chronometrażysty i pomieszczenia służbowe,

 6. rzucania wszelkimi przedmiotami,

 7. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, poza miejscami wyznaczonymi dla opraw pirotechnicznych, pokazanych na planach graficznych,

 8. prowadzenia sprzedaży towarów, programów i kart wstępu bez zezwolenia organizatora,

 9. rozdawania druków, ulotek i przeprowadzania zbiórek

 10. pisania na budowlach, urządzeniach, drogach, malowania ich i oklejania,

 11. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucenie przedmiotów,

 12. palenia papierosów na obiekcie poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 13. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy w celu uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania,

 14. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, oraz wywieszania flag i transparentów zawierających treści obraźliwe i prowokacyjne.

 15. nagrywania wideo przebiegu wyścigów na wszelkich nośnikach (telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery etc.). Uczestnik, który nie zastosuje się do w/w ograniczeń może zostać usunięty ze stadionu przez Organizatora imprezy, co nie ogranicza praw Organizatora w dochodzeniu odszkodowania w przypadku powstania szkody spowodowanej naruszeniem przez Uczestnika powyższego ograniczenia.

§7

Odpowiedzialność

 

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu przez służby porządkowe, każdej osoby nie stosującej się do powyższych przepisów, lub zagrażającej bezpieczeństwu. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów biletu ani żadnych innych kosztów.

 3. W stosunku do osób naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na stadion.

 4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi imprezy.

 5. Regulamin porządkowy umieszczony jest na stronie internetowej organizatora, na bramach wejściowych na stadion (oraz przy kasach biletowych. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.)

NAJBLIŻSZY MECZ

KUP BILET ONLINE

Tabela Nice 1 Ligi Żużlowej
 • M
  P
  +/-
 • 1.
  Orzeł Łódź
  0
  0
  0
 • 2.
  ROW Rybnik
  0
  0
  0
 • 3.
  Zdunek Wybrzeże Gdańsk
  0
  0
  0
 • 4.
  Speed Car Motor Lublin
  0
  0
  0
 • 5.
  Polonia Piła
  0
  0
  0
 • 6.
  Lokomotiv Daugavpils
  0
  0
  0
 • 7.
  GTM Start Gniezno
  0
  0
  0
 • 8.
  Wanda Kraków
  0
  0
  0

OSTATNIO DODANY FILM

Zobacz więcej filmów

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!

POGODA

Prognoza pogody
Rybnik
Pogoda - Rybnik

SONDA