16 listopada 2021
Znak towarowy naszego klubu zastrzeżony

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż decyzją z dnia 20 sierpnia 2021 roku Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił Klubowi Sportowemu ROW Rybnika S.A. prawa ochronnego na znak towarowy K. S. ROW Rybnik (numer: R.344161). Oznacza to, że Klub stał się jego jedynym dysponentem, nabywając tym samym wyłączne prawo do używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach udzielonej ochrony prawnej Klubowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. Umieszczanie znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
  2. Umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  3. Posługiwania się nim w celu reklamy.

Wskazujemy, że korzystanie ze znaku towarowego Klubu bez upoważnienia (licencji), traktowane będzie jako naruszenie praw podmiotowych Klubu, który podejmie niezbędne kroki prawne celem skutecznej ochrony swoich praw.

 

Mając na względzie powyższe, wzywamy wszelkie podmioty nieuprawnione do zaprzestania korzystania ze znaku towarowego Klubu w sposób nieuprawniony, zaś wszelkie organizacje które chciałyby legalnie korzystać ze znaku towarowego K. S. ROW Rybnik (numer: R.344161) winny zgłosić się do Klubu o udzielenie licencji.

powrót do listy

Partnerzy ligi